Contact us

สำหรับผู้ที่สนใจจะเช่ารถกระบะ หรือรถเก๋ง หรือใช้บริการขนส่งสินค้ากับเรา ให้โทรมาสอบถามรายละเอียดรถที่จะใช้ได้ที่ 086-894-6349 โดย
1. ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้า ตามระยะเวลาการเช่า ณ วันที่ส่งมอบรถ
2. ผู้เช่าต้องจ่ายเงินค้ำประกันค่าความเสียหายของรถยนต์ 20,000-30,000 บาท(แล้วแต่รุ่นรถที่จะเช่า)
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเนื่องจากคืนให้หมดในวันที่ส่งรถคืนให้กับผู้เช่า โดยไม่มีส่วนชำรุด สูญหายหรือสับเปลี่ยนของรถเช่า
3. เอกสารที่ต้องยื่นในวันรับรถ โดยต้องส่งมาให้ตรวจสอบล่วงหน้าที่ bagsart@hotmail.comอย่างน้อย 2 วันทำการ

  กรณีนิติบุคล
  สำเนาใบขับขี่ของคนขับ
  สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
  สำเนาหนังสือจดทะเบียน
  แผนที่ตั้งของบริษัท หรือสถานที่รับรถ
  กรณีบุคคลธรรมดา
  ใบขับขี่ของคนขับ (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
  บัตรประชาชน (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ) ของผู้เช่า และคนค้ำประกัน
  สำเนาทะเบียนบ้านของของผู้เช่า และคนค้ำประกัน
  สลิปเงินเดือน (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
  แผนที่ตั้งของที่บ้าน หรือที่ทำงาน
  หมายเหตุ คนค้ำประกัน ต้องเป็นเจ้าบ้านที่อยู่ในกรุงเทพฯ

โปรดแจ้งรายละเอียดที่สำคัญให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกและยืนยันการเช่าดังนี้
1. จังหวัดที่ต้องการใช้งาน
2. ชื่อนามสกุล อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน มือถือ