เงื่อนไขการเช่า

1. ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้า ตามระยะเวลาการเช่า ณ วันที่ส่งมอบรถ 2. ผู้เช่าต้องจ่ายเงินค้ำประกันค่าความเสียหายของรถยนต์ 20,000-30,000 บาท(แล้วแต่รุ่นรถที่จะเช่า) ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเนื่องจากคืนให้หมดในวันที่ส่งรถคืนให้กับผู้ให้เช่า โดยไม่มีส่วนชำรุด สูญหายหรือสับเปลี่ยนของรถเช่า 3. เอกสารที่ต้องยื่นในวันรับรถ โดยต้องส่งมาให้ตรวจสอบล่วงหน้าที่ bagsart@hotmail.comอย่างน้อย 2 วันทำการ กรณีนิติบุคล สำเนาใบขับขี่ของคนขับ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาหนังสือจดทะเบียน แผนที่ตั้งของบริษัท หรือสถานที่รับรถ กรณีบุคคลธรรมดา ใบขับขี่ของคนขับ (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ) บัตรประชาชน (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ) ของผู้เช่า และคนค้ำประกัน สำเนาทะเบียนบ้านของของผู้เช่า และคนค้ำประกัน สลิปเงินเดือน (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ) แผนที่ตั้งของที่บ้าน หรือที่ทำงาน หมายเหตุ คนค้ำประกัน ต้องเป็นเจ้าบ้านที่อยู่ในกรุงเทพฯ โปรดแจ้งรายละเอียดที่สำคัญให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกและยืนยันการเช่าดังนี้ 1. จังหวัดที่ต้องการใช้งาน 2. ชื่อนามสกุล อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำงาน [...]